บริษัท ดิคเซลล์ (เอเซีย) จำกัด ส่งมอบทีวี 55" จำนวน 3 เครื่อง ให้กับทางโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ จ.ชลบุรี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน