การตั้งค่า Dixell XR77CX

1. XR77CX : แนะนำการใช้งานปุ่มกด


2. XR77CX : วิธีการเข้าพารามิเตอร์ 1 และ 2


3. XR77CX : วิธีการออกจากการตั้งค่าพารามิเตอร์


4. XR77CX : วิธีการล็อคปุ่มกด


5. XR77CX : วิธีการ Test Alarm Temp และการตั้งค่า


6. XR77CX : วิธีการตั้งค่าอุณหภูมิ ยกเลิกการทำงานของพัดลม และ Test


7. XR77CX : วิธีการตั้งค่า Set point, ค่า Different HY, ชนิด Sensor ที่ใช้งาน PbC


8. XR77CX : วิธีการตั้งค่าเตือนอุณหภูมิสูง,ต่ำ Alarm Temp, Hight Temp , Low Temp


9. XR77CX : วิธีตั้งค่าเลือก Sensor หรือ Prob ในการควบคุม Control พัดลม FAP = P1, P2, P3 nP


10. XR77CX : การตั้งค่าเวลา RTC


11. XR77CX : วิธีการตั้งค่า Defrost, EdF = in หรือ RTC


12. XR77CX : วิธีการตั้งค่าโหมดการทำงานของพัดลม FnC = O n,C n,O y,C y


13. XR77CX : วิธีการตั้งค่า Defrost แบบ RTC


14. XR77CX : XR77CX : วิธีการตั้งค่าระยะเวลาในการ Defrost แต่ละรอบ MdF = 1, 2, 3

15. XR77CX : วิธีการตั้งค่ารอบการ Defrost, idF = 1, 2, 3


16. XR77CX : วิธีการตั้งค่า Defrost, tdF = EL หรือ in


17. XR77CX : วิธีการยกเลิกการตั้งค่าอุณหภูมิ Defrost, dtE=1, 2 ,3


18. XR77CX : หน้าที่และการใช้งาน Hot Key


19. XR77CX : วิธีการ Upload Hot Key และ Download Hot Key


20. XR77CX : วิธีการตั้งค่าอุณหภูมิ ยกเลิกการทำงานของพัดลม และ Test