COLD AND MATURING ROOMS
Know more about our General Purpose products:

XLR100 COOLMATE
ชุดควมคุมอุณหภูมิ สำหรับระบบทำความเย็น ละลายนํ้าแข็งด้วยไฟฟ้าหรือแก็สร้อน 
XLR400 COOLMATE
ชุดควบคุมอุณหภูมิ สำหรับระบบทำความเย็นหรือความร้อน อุณหภูมิปานกลางและห้องอุณหภูมิตํ่า 
XLH200-300 COOLMATE
ชุดควบคุมสำหรับระบบทำความเย็นหรือทำความร้อน พร้อมระบบควบคุมความชื้นในชุดเดียวกัน