EPM 07 Series 


อุปกรณ์สำหรับการวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้าอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมี Software สำหรับบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาวิเคาระห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและแนวทางในการปรับปรุง

EPM-07 : Network Analyser
EPM-07S : Network Analyser S-485 (MODBUS)

 
FEATURES EPM-07 EPM-07S
First display 110VAC* / 230 V AC ±10%; 45 - 65 Hz
Network Type 3-phase / 4-wire (Star), 3-phase / 3-wire (Delta), 3-phase / 3-wire (Aron)
Accuracy 1% ±1 digit
Current Transformer Ratio 1…2000 (programmable)
Voltage Transformer Ratio 0.1…4000.0 (programmable)
 
Datasheet Download
EPM 07 Series  

Manual Download
EPM 07 Series 

Register Table Download
EPM 07 Series